Výkon osoby odborně způsobilé na úseku PO a správa objektů z hlediska PO

Výkon funkce osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany, které se vztahují k  vlastnímu provozování činností v objektech a vyplývají z platných předpisů o  požární ochraně - zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci:

 • provádění preventivních požárních prohlídek odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a vypracování zápisu z preventivní prohlídky
 • školení a odborná příprava vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zařazených do požárních hlídek, zaměstnanců a preventistů požární ochrany o požární ochraně, včetně dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek - dle § 36, vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
 • konzultace a odborná technická pomoc v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce v souvislosti se stavebními pracemi apod.,
 • zastupování provozovatele a majitele objektu v jednání s Hasičským záchranným sborem
 • odbrorný audit z hlediska požární ochrany. Zjistíme v jaké kondici je váš objekt a odborně odhadneme náklady na jeho správu z hlediska požární ochrany.
 • fire training, nebo-li vás naučíme použít přenosný hasící přístroj v praxi.

Zpracování, aktualizace a vedení příslušné dokumentace požární ochrany

Vyplývající z povinnosti právnických osob provozujících činnosti se zvýšeným, případně vysokým požárním nebezpečím je ve smyslu § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím ve smyslu § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Posouzení požárního nebezpečí ve smyslu § 29 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany ve smyslu § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Požární řády ve smyslu § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Požární poplachové směrnice ve smyslu § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Požární evakuační plán ve smyslu § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb - textová i grafická část.
 • Dokumentace zdolávání požáru ve smyslu § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb - textová a grafická část.
 • Řád ohlašovny požáru ve smyslu § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany ve smyslu § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Požární kniha ve smyslu § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti užívaných výrobků nebo činností ve smyslu § 38 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Požární poplachové směrnice ve smylu §27 vyhlášky č. 246 / 2001 Sb.
 • Začlenění posuzovaných činností podle požárního nebezpečí ve smyslu §4 zákona č. 133/ 1985 Sb.