Technická podpora při výstavbě objektů

od dokumentace pro územní rozhodnutí po kolaudaci

avba
  • Kontrola dokumentace požární ochrany a provedení koordinační kontroly návazností všech souvisejících projektů požárně bezpečnostních zařízení a jejich realizace na stavbě.
  • Kompletace veškerých dokladů potřebných pro kolaudační řízení od jednotlivých dodavatelů požárně bezpečnostních zařízení a jejich předání zástupcům Hasičského záchranného sboru.
  • Spolupůsobení při koordinaci činností osob, které objednatel pověřil prováděním jednotlivých částí stavby, které mají vliv na požární ochranu stavby, a to tak, aby stavba byla reelizována a provedena plně v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy vztahujícími se k problematice požární ochrany
  • Projednání možností a nutnosti minimálního vybavení příslušné části komplexu z hlediska PO v případě etapizace dokončení a zajištění souhlasu HZS,
  • Spolupůsobení a věcná i argumentační podpora objednatele při projednávání důsledků věcných i časových změn provádění stavby,
  • Účast na zkouškách a kontrolách (individuálních a komplexních zkouškách), zkušebním provozu a záručních zkouškách,
Kolaudace
  • Účast na kolaudačních řízeních,
  • Spolupůsobení při odstraňování kolaudačních závad;
  • Zastupování objednatele při jednáních s dotčenými orgány státní správy, zejména pak místně     příslušného hasičského záchranného sboru.