Projekční činnost

projektujeme od nejmenších po největší stavby

  • zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavby, změny staveb a užívání pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace a další podrobnější dokumentace, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 41, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
  • zpracování projektů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 4, vyhlášky č. 246/2001 Sb., zejména pak:
    • samočinného hasícího zařízení
    • o samočinného odvětracího zařízení - zařízení pro odvod kouře atepla
    • EPS
  • vypracování podkladů pro změny v objektu, přijetí nových technických a organizačních změn na úseku požární ochrany, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb. a § 41, vyhlášky č. 246/001 Sb., nových objektů, rekonstrukcí, změn užívání a jiné, včetně projednání a zajištění souhlasného stanoviska příslušného orgánu Hasičského záchranného sboru
  • autorský dozor na stavbě