Výkon osoby odborně způsobilé v BOZP

 • vyhodnocení stavu dodržování obecně platných předpisů o BOZP a vypracování návrhu opatření, která by umožnila zadavateli splnit jejich požadavky - pravidelné preventivní prohlídky pracovišť 1x měsíčně,
 • neprodlené upozornění na závady, které mohou ohrozit BOZP, jejich projednání s odpovědným pracovníkem objednatele a navržení potřebných preventivních opatření,
 • pomoc s evidencí pracovních úrazů a vyšetřováním jejich příčin,
 • vedení dokumentace BOZP,
 • vyhledávání a posuzování pracovních rizik, analýza a identifikační listy rizik
 • zajišťování opatření k poskytování první pomoci,
 • zpracování traumatologických plánů,
 • dle zhodnocení rizik vypracování seznamu osobních ochranných pracovních pomůcek a hygienických prostředků, přidělovaných zaměstnancům,
 • zpracování harmonogramu revizí, kontrol a školení obsluh vyhrazených technických zařízení,
 • kontrola termínů specifických školení a zdravotních prohlídek,
 • vybavení pracovišť bezpečnostními tabulkami a materiálem BOZP,
 • vypracování bezpečnostních předpisů k obsluze jednotlivých zařízení,
 • spolupráce při prověrkách Státního odborného dozoru,
 • průběžné informování o nových předpisech BOZP,
 • poradenská činnost pro vedoucí pracovníky (osobně či telefonicky).